Statut Klubu

STATUT
Uczniowski Klub Sportowy Ruch  Chorzów
(załącznik do uchwały nr.2 z dnia 3.12.2009 r. Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków UKS Ruch Chorzów)
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
 1. Uczniowski Klub Sportowy Ruch Chorzów jest stowarzyszeniem kultury Fizycznej wyrosłej na bazie tradycji i dorobku KS Ruch Chorzów.
 2. Uczniowski Klub Sportowy Ruch Chorzów zwany dalej Klubem posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej UKS Ruch Chorzów.
 
§ 2.
Siedzibą Klubu jest Gmina Chorzów.
                  
§ 3.
Do prowadzenia działalności administracyjnej, gospodarczej i sportowej Klub może zatrudniać pracowników.
§ 4.
 1. Barwy Klubu: kolor biało - niebieski.
 2. Znaczek Klubu: KS Ruch Chorzów.
 3. Klub używa pieczątek i pieczęci z pełnym brzmieniem nazwy Klubu.
     
§ 5.
Klub może być członkiem Polskich Związków Sportowych lub podobnych krajowych i zagranicznych organizacji.
 
Rozdział II
Cele i sposoby działania
 
§ 6
 
 1. Celem Klubu jest:
 • rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,
 • rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań kulturą fizyczną,
 • integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania,
 • organizowanie wypoczynku o charakterze rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży.
 • promocja i upowszechnianie zachowań charytatywnych wśród dzieci i młodzieży oraz tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.
 1. Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
 • wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,
 • organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych,
 • organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 • uczestnictwo i organizację ogólnodostępnych imprez sportowych,
 • upowszechnianie uprawiania minidyscyplin sportowych,
 • organizowanie wakacyjnych obozów rekreacyjno-sportowych oraz szkoleniowych.
 1. Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:
 • kierownictwem, radami szkoły i samorządem uczniowskim,
 • organami rządowymi i samorządowymi,
 • innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń,
 • osobami prawnymi i fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
 • osobami fizycznymi.
 1. Klub prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego współdziałając w tym zakresie z władzami państwowymi, samorządowymi, instytucjami i osobami prywatnymi, a w szczególności z KS Ruch Chorzów SA, Zespołem Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie, Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Chorzowie, Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie im. J. Śniadeckiego oraz innymi szkołami prowadzącymi szkolenie piłkarskie młodzieży zainteresowanymi realizacją zadań statutowych Klubu, która obejmuje zadania w zakresie:
 • Organizowania szkolenia piłkarskiego oraz uczestnictwa w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Polskie Związki Sportowe,
 • Dbania o zapewnienie młodzieży warunków do rozwijania umiejętności sportowych i jej udziału w sporcie kwalifikowanym,
 • Organizowania i prowadzenia szkoleń sportowych,
 • Organizacji imprez sportowych, a także uczestnictwa w zawodach i imprezach organizowanych przez inne organizacje i Związki Sportowe,
 • Wydawania materiałów szkoleniowo i informacyjno – reklamowych,
 1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:
 • społecznej pracy swoich członków i działaczy,
 • pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy,
 • bazie sportowo – rekreacyjnej szkoły oraz jednostek komunalnych,
 • dotacjach z jednostek rządowych i samorządowych,
 • darowiznach..
 1. Działalność Klubu w części obejmującej działalność pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą i może być świadczona odpłatnie i nieodpłatnie na rzecz ogółu społeczności albo członków Klubu.
 2. Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu działalności pożytku publicznego nie może przekraczać 1,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa GUS-u za rok poprzedni.
 3. Powyższa działalność Klubu mieści się w następujących kategoriach działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
 • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
 • 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 93.19 Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 94.99 Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
§ 7.
 1. Członkami Klubu mogą by osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym.
 
§ 8.
Członkowie Klubu dzielą się na:
 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków wspierających.
 3. Członków honorowych.
§ 9.
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełne zdolności do czynności prawnych, akceptujących cele statutowe Klubu, która:
 1. Wniosła pisemną deklarację.
 2. Uiściła wpisowe ustalone przez Zarząd Klubu.
 3. Opłaciła składkę członkowską ustaloną przez Zarząd Klubu.
 
 
§10.
 1. Osoby niepełnoletnie spełniające warunki określone w § 9 i posiadające pisemną zgodę rodziców i opiekunów prawnych mogą być uczestnikami.
 2. Uczestnik posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Klubu, deklarująca na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Klubie poprzez swojego przedstawiciela.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Klubu lub w inny sposób wniosła zasługi dla Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
 5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Klubu po złożeniu pisemnej deklaracji.
 
§ 11.
Członek zwyczajny ma prawo do:
 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.
 2. Uczestniczenia w zebraniach Klubu.
 3. Noszenia znaczka klubowego.
 4. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu.
 5. Korzystania z urządzeń, sprzętu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami i uchwałami Zarządu.
 6. Korzystania ze świadczeń i pomocy ze strony Klubu.
 7. Reprezentowania Klubu w imprezach sportowych.
 
§ 12.
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do:
 1. Noszenia znaczka klubowego.
 2. Uczestniczenia w posiedzeniach statutowych władz Klubu z głosem doradczym.
 3. Korzystania z urządzeń i sprzętu Klubu w granicach określonych przez regulaminy i uchwały Klubu.
 4. Korzystania z ulg i innych ułatwień ustalonych przez Zarząd Klubu.
 
§ 13.
Członek zwyczajny i uczestnik obowiązany jest do:
 1. Aktywnego uczestnictwa w działalności sportowej i organizacji Klubu.
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwała władz Klubu.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Klubie.
 4. Podnoszenia poziomu sportowego.
 5. Godnego reprezentowania barw Klubu.
 
§ 14.
Członkowie wspierający obowiązani są do:
 1. Wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.
 2. Przestrzegania statutu oraz regulaminów i uchwała Zarządu Klubu.
 
§ 15.
Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich oraz posiadają prawo bezpłatnego wstępu na wszystkie imprezy organizowane przez Klub.
§ 16.
 1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
 • Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Klubu po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.
 • Śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 • Wykluczenia uchwałą Zarządu Klubu w przypadku:
 • - działania na szkodę Klubu,
 • - nieprzestrzegania postanowień statutu i regulaminów Klubu,
 • - nie opłacania składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,
 • - zwolnienia udzielonego przez Zarząd Klubu w przypadku zmiany barw klubowych,
 • Prawomocnych orzeczeń sądów publicznych
 1. O decyzji skreślenia lub wykluczenia członek zostaje powiadomiony na piśmie z podaniem przyczyny oraz możliwością złożenia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od doręczenia.
 2. Pozbawienie członkostwa honorowego następuje wyłącznie poprzez uchwałę Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu Klubu.
 
Rozdział IV
Struktura organizacyjna
 
§ 17.
Władzami Klubu są:
 1. Walne Zebranie Członków .
 2. Zarząd Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna.
§ 18.
 1. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata,
 2. Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, lecz na wniosek co najmniej jednego Członka winno się odbyć w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
§ 19.
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
a). z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b). z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków  Zarząd Klubu obowiązany jest zawiadomić wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienie winno być ogłoszone  na stronie internetowej www.uksruchchorzow.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie klubu
 2. Materiały i dokumenty przygotowane na Walne Zebranie Członków powinny być udostępnione na 7 dni przed terminem zebrania – wyłożone do wglądu w biurze Klubu oraz opublikowane na stronie internetowej www.uksruchchorzow.pl
 3. Do ważności Uchwały Walnego Zebrania Członków niezbędny jest udział w głosowaniu:
a). w pierwszym terminie co najmniej połowy uprawnionych,
b). w drugim terminie, wyznaczonym w samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu -  bez względu na liczbę uprawnionych biorących udział w głosowaniu.
§ 20
 1. Walne Zebranie Członków sprawozdawcze zwołuje się raz w roku,                       
 2.    a sprawozdawczo – wyborcze raz na cztery lata.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbyć się w każdym terminie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwołuje go Zarząd:
- z własnej inicjatywy,
- na żądanie Komisji rewizyjnej,
- na umotywowane żądanie co najmniej ½ członków zwyczajnych,
 1. W przypadkach określonych w pkc. 3 ust. 2 i 3 Nadzwyczajne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia Zarządowi odpowiedniego żądania.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.
§ 21.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
 1. Określenie głównych kierunków działalności Klubu,.
 2. Uchwalenie statutu i jego zmian.
 3. Wybór i odwoływanie władz Klubu.
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu.
 5. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków i władze Klubu.
 6. Rozpatrywanie działalności władz Klubu – udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu.
 7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji władz Klubu.
 8. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
 9. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i przeznaczeniu jego majątku – większością 2/3 głosów.
 10. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do organizacji Polskich Związków Sportowych lub podobnych oraz zagranicznych,  większością kwalifikowaną 2/3 głosów zwyczajnych, biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady.
 
Zarząd
 
§ 22.
 1. Zarząd Klubu wybiera Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków wybiera w pierwszej kolejności Prezesa Klubu, a na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu Klubu.
 3. Zarząd Klubu składa się  maksymalnie z 10 osób.
 4. Zarząd powołuje i odwołuje spośród siebie:
 • Wiceprezesa który zastępuje Prezesa i posiada wszystkie  jego kompetencje wynikające z niniejszego statutu w czasie nieobecności Prezesa
 • Dyrektora Klubu.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jak raz na kwartał.
 2. Zasady działania Zarządu określa regulamin opracowany i zatwierdzony przez Zarząd.
§23.
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Do zakresu działalności Zarządu należy w szczególności:
- Realizacja zadań Klubu oraz Uchwał Walnego Zebrania Członków,
- Określenie szczegółowych kierunków działania,
- Ustalenie budżetu Klubu, preliminarzy, zadań zleconych i celowych, wysokości składek członkowskich itp,
- Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
- Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
- Wnioskowanie nadań lub pozbawienie godności członka honorowego Klubu,
- Składanie sprawozdań i informacji z działalności Klubu na Walnym Zebraniu Członków,
- Przyznawanie nagród i wyróżnień oraz udzielania kar zawodnikom zrzeszonym w Klubie,
 1. Sporządza i opiniuje wnioski w celu uzyskania wyróżnień i odznaczeń dla swoich członków.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 3. Dyrektor Klubu kieruje bieżącą działalnością Klubu działając zgodnie z uchwałami Zarządu.
 
 
§ 24.
Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i zobowiązań majątkowych Klubu, podpisywanie dokumentów Klubu w sądzie i poza sądem, wymagane są podpisy:
 1. Prezesa, Wice Prezesa lub Dyrektora Klubu samodzielnie w zakresie zwykłych czynności Klubu
 2. Łącznie Prezes, Vice Prezes Klubu lub Dyrektor Klubu z członkiem Zarządu który posiada pełnomocnictwa wynikające z Regulaminu o którym mowa w  § 22 pkt. 6.
 3. w pozostałych sprawach łącznie Prezes lub Vice Prezes Klubu z Dyrektorem Klubu lub  Prezes z Vice Prezesem Klubu.  
 
 
Komisja Rewizyjna
 
§ 25.
 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 Członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona, Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Zasady działania Komisji określa regulamin opracowany i zatwierdzony przez Komisję.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
 1. być członkami zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej i przed wyborem osoby kandydujące złożą oświadczenie na piśmie  o następującej treści: 
Ja, niżej podpisana/y kandydat do  Komisji Rewizyjnej Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ruch” Chorzów legitymująca/y  się dowodem osobistym Serii …….  nr  ………. oświadczam, że nie byłam/em i nie jestem skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej”
 1. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości  wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy  z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)
 
§ 26.
Do zakresu działania Komisji rewizyjnej należy:
 1. Kontrola działalności Klubu w zakresie zgodności z postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 2. Kontrolowanie działalności finansowej Klubu, opłacania składek członkowskich i wpisowego,
 3. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień, określenie terminów oraz sposobu ich usunięcia,
 4. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, które zadaniem Komisji mogłyby spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu
 5. Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 6. Inicjowanie lub zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub posiedzenia Zarządu Klubu.
 
§ 27.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach władz Klubu z głosem doradczym.
 2. Nie mogą pełnić innych funkcji w Klubie.
                 
                                                           § 28.
Zarząd Klubu zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie Członków w terminie 30 dni, a posiedzenie Zarządu 14 dni od zgłoszenia żądania na piśmie przez Komisje Rewizyjną.
§ 29.
Władze stowarzyszenia w wypadku powstania wakatu mogą być uzupełnione do 1/3 składu przez Zarząd i Komisje Rewizyjną.
 
Rozdział V
Majątek i Fundusze Klubu
 
§ 30.
Majątek klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 
§ 31.
Źródłami powstania majątku Klubu są:
- Opłaty wpisowe i składki członkowskie,
- Dochody z nieruchomości i ruchomości,
- Dotacje,
- Darowizny i zapisy,
- Wpływy z działalności statutowej,
- Inne wpływy
§ 32.
 1. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
 3. wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy  oraz ich osób bliskich.
 
Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązywania Klubu
 
§ 33.
 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwał o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków, Kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Klubu może być przedmiotem Walnego zebrania Członków po umieszczeniu ich w proponowanym porządku obrad oraz załączenia projektu stosownych uchwał.
 3. Uchwała o rozwiązaniu klubu określa tryb likwidacji oraz cel i sposób przeznaczenia majątku.
§ 34.
Prawo interpretacji statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Członków i organowi nadzorującemu Klub.
§ 35.
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się decyzji właściwego organu rejestrowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 


więcej